image/svg+xml image/svg+xml
Alpin-Weld
Alpin-Weld

RODO / Polityka prywatności

RODO / Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Alpin Weld spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
Adres e-mail: office@alpinweld.com;
tel.: +48 727 550 513.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: marketingu bezpośredniego, świadczenia usług, przesyłania informacji drogą elektroniczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek wykonania usługi.

4. Czas przetwarzania danych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania usługi.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 • Taxedo Justyna Polakowska z siedzibą w Gdańsku
 • Global Wind Consulting Sp. z o.o. Z siedzibą we Wrocławiu
 • PayTel SA z siedzibą w Warszawie
 • Solidnord z siedzibą w Hamburgu
 • Fakturownia Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie
 • Emitel z siedzibą w Krakowie
 • Top Weld z siedzibą w Czułchowie
 • SGS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • International Rope Access Technician Organisation (IRATA)
 • Dekra sp. z o.o. z siedzibą Warszawie
 • firmy kurierskie świadczące usługi kurierskie na rzecz administratora danych
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Alpin Weld Sp. z o. o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Alpin Weld Sp. z o. o.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator będzie stosował do przetwarzania danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • Formularz kontaktowy

 • Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia informacji na temat mojego zapytania przez firmę Alpin Weld spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Informuję róznież że zapoznałem się z Polityką prywatności i RODO.